Sotning

Sotning

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Då en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar fyller sotningen stor betydelse.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för uppkomst av brand och skadeverkningarna minimeras.

Sotning utförs enligt viss taxa och inom vissa frister. Taxan bestäms av din kommun och fristen anger hur ofta det ska sotas. Att skorstensfejarmästaren, sotaren, i din kommun har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Fristen anger hur ofta det ska sotas och beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera från sex gånger per år till en gång vart tredje år.

Gör alltid en anmälan till skorstensfejarmästaren om du installerar en eldstad eller byter ut din gamla eldstad mot en ny. Anmäl även andra förändringar du gör i din eldning, om du byter bränsleslag i din befintliga eldstad, om du slutar elda eller börjar elda igen efter ett uppehåll, eller om du börjar elda betydligt mer eller mindre än tidigare.

Enligt lag är du som fastighetsägare skyldig att se till att sotning genomförs. Antingen genom att låta den kontrakterade sotaren i din kommun att göra det eller genom att söka egensotning och sköta rengöringen själv.

 

EGENSOTNING

Fastighetsägare kan ansöka om att själv få rensa/rengöra i sin egen fastighet. I ett sådant fall ställs det krav på att rengöringen ska genomföras på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.

Möjligheten att själv rensa/rengöra sin egen anläggning omfattar endast rengöringsmomentet. En brandskyddskontrollant ska fortfarande utföra brandskyddskontrollen.

För att bli egensotare görs en ansökning hos Räddningstjänsten i din kommun.

 

FÖRBEREDELSER INFÖR SOTNING

Ingen eldning är tillåten under sotningsdagen!

  • Sotaren är beroende av din hjälp för att kunna utföra sitt arbete. När du får meddelande om att sotning skall ske är det bra om följande är klart när sotaren kommer.
  • Ställ fram en stege, se till att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat vid takfoten.
  • Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas.
    Täck över ömtåliga ytor eller golv som berörs. Att sota medför alltid en viss risk för att sot tränger fram ur otätheter eller dammar ut då man öppnar luckor för att ta ut sotet. Därför är det viktigt att ni i förväg skyddar möbler och inredning, särskilt om de är placerade nära eldstaden.
  • Vintertid är det viktigt att det se till att takstegen inte är täckt med snö så att sotaren kan ta sig fram till skorstenen på ett säkert sätt och att vägen fram till markstegen är halkfri.

 

 

BRA ATT TÄNKA PÅ VID ELDNING INOMHUS

  • Använd torr ved. Ved bör torkas i minst ett år och förvaras luftad under tak för att ge bästa resultat.
  • Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för enligt tillverkaren. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.
  • Håll rent i pannrummet. Skräp innebär en stor brandrisk. Bränsle förvaras på säkert avstånd från eldstaden.
  • Förvara sot och aska i ett rymligt metallkärl med lock. Kärlet ska inte ställas på brännbart underlag pga. risken för antändning. Observera att aska svalnar mycket långsamt.
KAN JAG SJÄLV BESTÄMMA DATUM OCH TID FÖR BESÖKET?

Tiden du har fått bygger på att vi vid samma tillfälle kan sota så många hushåll som möjligt i ditt område. Om tiden inte passar kan vi ge dig en ny tid då vi är tillbaka i ditt område alternativt kan du själv bestämma en annan tidpunkt för besöket, men då kan du tyvärr inte debiteras enligt de låga fasta priserna som fastställts av kommunen.

Tänk på att det är viktigt att fristen mellan sotningarna följs för att undvika brandfara.

MÅSTE JAG VARA HEMMA UNDER AVISERAD TID?

Om du inte kan vara hemma och ta emot sotaren men ändå vill ha sotat på utsatt tid, så kan du meddela oss om lämpligt nyckelarrangemang. Kanske en granne kan hjälpa till? Meddelande om gömd nyckel etc. kan meddelas till kontoret snarast eller direkt till sotaren på besöksdagen.

Kontakta oss på telefonnummer 0911-23 06 50 eller skicka ett mail till info@sotningen.se